Prayer Request

à°¤ెà°²ె
Submitted By: Elmira Elmira
Prayer Request: à°¤ెà°²ెంà°—ాà°£ à°—ుà°°ింà°šి à°•ెà°¸ీà°…à°°్ బలిà°¦ాà°¨ం అవక తప్పదుà°²ా à°µుంà°¦ి.à°ª్à°°à°¸్à°¤ుà°¤ à°¸్à°¤ిà°¤ిà°•ి à°¸ిà°¦్à°¦ాంతకర్à°¤ à°—ాà°°ు à°’à°•్à°•à°°ే à°¸ంà°¤ొà°·ంà°— à°;.#3137;à°¨్నరు&à°–à°®్à°®ంµà°²ో à°¡ాà°•్తర్à°²ు à°ªొà°²ిà°¸ుà°²ు à°«్à°°à°­ుà°¤్à°µంà°¥ొ కలసి à°•ుà°Ÿ్à°° à°šేà°¸ాà°°ు à°…à°¨ి à°µాà°°ిà°®ీà°¦ నమ్మకం à°²ేదన్నరు. à°•ెà°¸ీà°…à°°్ ఉద్యమం à°ªెంà°šà°¡ాà°¨ిà°•ి à°•ుà°®ాà°°ుà°¡ు à°•ెà°Ÿీà°…à°°్, à°•ుà°®ాà°°్à°¤ె à°•ూà°¡ా ఉద్యమాà°¨్à°¨ి à°ªెంà°šà°¡ాà°¨ిà°•ి. ఇప్à°ªుà°¡ు à°µాà°°ిà°•ి à°šాà°² à°—ంà°­ీà°°à°®ైà°¨ à°¸్à°¤ిà°¤ి.ఇది బలాà°µంతపు ఉపవాసము à°…à°¯్à°¯ింà°¦ి. à°•ెà°¸ీà°…à°°్ à°¸ుà°—à°°్ à°ªేà°·ంà°Ÿు.à°’à°• à°°ొà°œు à°ªూà°°్à°¥ిà°—ా ఉపవాà°¸ం à°šెà°¸్à°¤ే à°•ోà°®ా à°²ొà°•ి à°µెà°²్లడం à°–ాà°¯ం. à°®ంà°¦ులతోà°¨ి, à°¸ాà°²ైà°¨ె à°¯ెà°•్à°•ింà°šి, à°¡ాà°•్తర్à°² à°¸ాà°¯ంà°¤ొ à°šేà°¸ేà°¦ి à°¦ీà°•్à°·ా à°…à°µుà°¥ుంà°¦ా
Submit Your Prayer Request
Fill out the form below with details about your prayer request.

First Name:
Last Name:
  I would like to remain anonymous. Please do not post my name.
Email Address:
Prayer Request Title:
Prayer Request:
  I would like to be notified (once per day) when I have been prayed for.

You must log in to post a comment.